વિર આહીર દેવાયત બોદર
વિર આહીર દેવાયત બોદર
ઈ.સ. ૧૦૧૦માં જૂનાગઢ રાજયમાં ચુડાસમા વંશના રા’ડિયાસની રાજસત્તા હતી ત્યારે અણહિલપુર પાટણ ગુજરાતના...
Read More
લાખો કોઠીવાળ
લાખો કોઠીવાળ
સૌરાષ્ટ્ર મુકામે ભેલા ગામે રામ કોઠીવાળની પાંચમી પેઢીએ આહીર લાખો થયેલા જે ભકિતભાવ સાથે મોટા દાતાર હોય...
Read More