આહીર બંધુઓ દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી અનુસાર PRIVATE JOB તૈયાર કરેલ છે જો આપ પણ નૌકરી આપવામાં સક્ષમ છો અથવા તમારા ધ્યાન માં કોઈ જોબ છે, તો PRIVATE JOB પર ક્લિક કરો અને પોસ્ટ કરો જેથી આહીર સમાજ ને વધુ માં વધુ લાભ મળે